אגרת בניה

אגרה המשולמת לרשות מקומית בעת בקשה להיתר בניה.

אגרת פיתוח

אגרה המשולמת ע"י רוכש קרקע לרשות המקומית למימון עליות פיתוח, כגון: הכנת הקרקע, בניית תשתיות וכו’.

אדמת מינהל

93% מאדמות ישראל הן בבעלות המדינה (רשות מקרקעי ישראל, קרן קיימת ורשות הפיתוח), אדמות אלו הן אדמות מנהל.

אופציה במקרקעין

הזכות לרכוש זכות במקרקעין.

אזור תכנון מושהה

אזור הנמצא בסמכות וועדה מקומית או מחוזית והבניה בו מושהת.

אחוזי בניה

אחוז השטח המותר לבניה בחלקה מסויימת מתוך סך שטח החלקה. אחוזי הבניה יכולים להיות מעל 100% ובמצב כזה בונים לגובה (יותר מקומה אחת).

איחוד חלקות

פעולה הפוכה מפרצלציה, מדובר באיחודן של שתי חלקות או יותר לכדי חלקה אחת. הפעולה היא כלכלית או תכנונית.

בית דין לשכירות

בית דין הדן בענייני דיירות מוגנת (דמי מפתח), הכרעה זה הינה הכרעת בית משפט שלום.

בנה ביתך

מכרז המאפשר זכייה הקרקע עליה ניתן לבנות בגמישות ובתכנון פרטי ואישי.

בניה טרומית

שיטת בניה בה רכיבי המבנה מוכנים ונוצרים טרם הגעתם לאתר. מדובר בשיטת בניה מתועשת.

בקשה להיתר בניה

בקשה המוגשת לוועדה המקומית לתכנון והבניה ע"י בעל הזכויות בקשר או בעל עניין אחר לשם קבלת היתר/אישור לבנות על הקרקע.

בר רשות

אדם אשר בעל הזכות במקרקעין התיר לו להחזיק ולהשתמש במקרקעין. לבר רשות אין זכות על הנכס.

גבול מגרש

השקה בין שני מגרשים, מדובר בקו/גבול שאותו מסמן מודד מוסמך לפני התחלת הבניה.

גוש

שטח מוגדר מתוך מקרקעי ישוב, המכיל חלקה או חלקות והמהווה יחידה למדידה ולרישום.

דיור מוגן

מבנה או קבוצת מבנים או כפר שלם לקשישים.

דייר מוגן

אדם המוגדר כדייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר (1963).

דירת גג

הדירה הגבוהה ביותר בבניין, וממנה יציאה לשטח הגג או לחדר יציאה לגג.

דירת גן

דירה עם יציאה לגינה, שמהווה חלק ממנה ברישומי הטאבו.

דמי חכירה

תשלום שנתי המשלם חוכר קרקע בעבור נכס שבנוי על אדמת מינהל.

דמי היוון

תשלום דמי חכירה עתידיים למינהל.

דמי תיווך

עמלה המשולמת לעושה פעולת התיווך בין מוכר וקונה או בין שוכר ומשכיר.

האגודה לתרבות הדיור

מכח חוק הבתים המשותפים, הוקמה האגודה לתרבות הדיור. מטרת האגודה לדאוג לועדי בתים וליישב סכסוכים בנוגע לניהול תקין של הרכוש המשותף.

היטל השבחה

היטל המשולם לרשות המקומית לתכנון והבניה בעבור שבח שנוצר כתוצאה מפעולה תכנונית משביחה של הוועדה המקומית.

היתר בניה

מסמך שמופק ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה, ובו היא מתירה למגיש הבקשה לבנות בהתאם לתוכניות שהיא אישרה.

הלוואת גישור

ניתנת על ידי הבנק או על ידי החברה הקבלנית – לרוב לתקופה שאינה עולה על שנה ומיועדת לסייע ללווה לעמוד בהתחייבויות נדל"ניות שנטל על עצמי עד למכירת דירתו הישנה.

הערת אזהרה

רישום בטאבו שמטרתו למנוע ביצוע עסקאות נוגדות/סותרות בקרקע או הנכס.

התחלות בניה

מספר יחידות הדיור המתחילות להיבנות במהלך תקופה, מדובר בנתון סטטיסטי שמטרתו לספק אינדיקציות לגופים שונים למטרות שונות.

ועד הבית

חוק המקרקעין קובע כי לכל בית משותף דרושה להיות נציגות/ועד בית

זכרון דברים

הסכם בין מוכר לקונה שיכול לשמש כחוזה מכר במידה ולא נקבע בו מכניזם ביטול.

זכויות בניה

נקבעות מכח תכניות מתאר. הזכויות כוללות בין היתר את אחוזי הבניה, קווי בניין והוראות נוספות.

חוזה חכירה

החוזה בין חוכר לבין רשות מקרקעי ישראל הקובע את תקופה החכירה, התשלום בעבורה ועוד.

חוק המכר

חוק המכר (דירות) נועד להסדיר את היחסים בין מוכר לקונה בעסקאות נדל”ן ומתייחס לזכויות ולחובות של כל אחד מהצדדים

חריגת בניה

בניה שנעשתה שלא בהתאם להיתר הבניה.

טאבו

לשכה לרישום מקרקעין. משרד ממשלתי האחראי על רישום זכויות במקרקעין במדינת ישראל.

טופס 4

מסמך שמעניקה הרשות המקומית ומאשר שהבניין עבר ביקורת והוא מוכן לחיבור לתשתיות ואכלוס.

ייעוד הקרקע

ייעוד הקרקע נקבע ע”י רשות המקומית לתכנון ובניה והוא כתוב בתב”ע.יעודים אפשריים: מגורים, מסחר, תעשיה, מעורב, וכו’.

כוח עליון

מאורע בלתי צפוי שבעקבותו לא יכול היה אחד הצדדים לו זה לקיים את התחייבותו החוזית. לדוגמא, רעידת אדמה.

כופר חניה

תשלום המשלם יזם לרשות המקומית במידה ואינו מסוגל לבנות את מספר מקומות החניה שנקבעו בתכנית.

מבנן

הוא אזור עירוני שתוחמים אותו בניינים, רחובות וכבישים. בהוראה מורחבת משמש מונח זה להגדרת כל קבוצת בניינים שיש להם מתחם משותף.

מדד מחירי תשומות הבניה

מדד זה משמש בסיס להצמדת חוזי בניה. המדד שמשקף שינויים במחיר סל המוצרים שמשלם ענף הבניה.

מדרגות מס רכישה

מס המוטל על רוכש מקרקעין ושיעורו נקבע לפי מדרגות בהתאמה למחיר הנכס.

מס שבח

מס המוטל על מוכר מקרקעין מכח חוק מיסוי מקרקעין

מס מכירה

מבוטל

נכס מניב

נכס, שבנוסף להיותו בעל ערך הוני מייצר תזרים מזומנים לאורך כל תקופת החזקתו. כלומר, נכס מניב הוא נכס נושא תשואה.

ספר כחול

אוגדן שמטרתו להוות מאגר סעיפי בינוי ערוך באופן שיטתי, מנוסח באורח אחיד,תמציתי ומותאם למערך הבינוי במשרד הביטחון וצה”ל ומהווה הגדרה לכללי בניה מקובלים.

עסקת קומבינציה

עסקה שבה מוכר אדם זכויות במקרקעין בתמורה לשירותי בניה באותם מקרקעין.

ערבות חוק המכר

ערבות שניתנת לקונה מקרקעין ע”י בנק לשם הבטחת השלמת הבניה ע"י הקבלן בערכים ריאלים.

פינוי בינוי

פעילות המקדמת התחדשות עירונית שמבוצעת ע”י משרד השיכון והרשויות המקומיות. התהליך מעודד הריסה של אזורים ישנים המוכרזים כיועדים ל”פינוי בינוי” והקמת מבנים חדשים במקומם.

צו בתים משותפים

צו המורה על רישום בתים משותפים בפנקס הבתים הרשומים. הצו ניתן על ידי המפקח על הבתים המשותפים לבקשת בעלי דירות המחזיקים ביותר מ-50% משטח הרצפה של כלל הדירות בבניין.

קבלן ביצוע

הקבלן שמתקשר בהסכם חוזי עם המזמין לבצע עבודות בניה ו/או עבודות הנדסיות.

רישום זכויות

פעולת רישום משפטית הרושמת זכויות במקרקעין על שם אדם בלשכה לרישום מקרקעין.

רכוש משותף

שטחים בנכס השייכים לכל הדיירים , כולל לובי, חדרי מדרגות, מעליות וכו’.

שווי מקרקעין

השווי מגלם את ערכו האמיתי של הנכס, בשונה ממחיר.

שטח בנוי

הכוונה לשטח הנכס הכולל שטחי חניה, שטח יחסי משטחים משותפים וכו’.

שטח ברוטו

סך שטח הרצפה של יחידה מבונה. לרבות חלקה היחסי של היחידה בשטחים משותפים ושטח הרצפה שמתחת לקירות.

שטח ציבורי פתוח ( שצ”פ)

שטחים שהוקצו בתוכנית מתאר לצורכי ציבור פתוחים, כגון גנים, שבילי גישה וכו’.

שטר מכר

מסמך שמעיד על העברת זכויות במקרקעין מאדם בתמורה או ללא תמורה לאדם אחר.

שינוי יעוד

פעולה שמבצעת רשות מקומית או מחוזית בהתאם למדיניות ממשלתית. במסגרת שינוי יעוד, משתנה יעוד הקרקע. כאשר שינוי כזה מעלה את ערך הקרקע מושבחת הקרקע ועל כן חייב בעל הקרקע בהיטל השבחה.

תב”ע

תוכנית בניין עיר – תכנית המכילה את מכלול ההוראות וזכויות הבניה בנוגע לשטח מסויים, התכנית מופקת ע”י הרשות המקומית לתכנון והבניה ומאושרת ע”י הרשות המחוזית.

תוכנית מתאר

קיימות תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות, התכניות קובעות את זכויות הבניה והוראות שונות לגבי הבניה המותרת פי אזורים ולפי נושאים.

תקופת אחריות קבלן

התקופה נקבעת בחוק המכר (דירות) וקובעת תקופת האחריות בעבור כל רכיב במבנה.

לקבלת הצעת מחיר בקליק לחצו כאן

או בטלפון במספר: 055-6657890

עדן טויטו
עדן טויטו
2023-05-01
באפריל 2023 איתי ביצע לנו בדק בית טרום המסירה (דירה 6 חדרים) ואנחנו מרוצים מאוד! הדוח הצביע על ליקויים בשווי עשרות אלפי שקלים שאין סיכוי שהייתי מוצא לבד! תודה רבה איתי.
אירה אפריאט
אירה אפריאט
2023-04-24
מאוד מקצועיים, מומלץ בחום
מרים לוין
מרים לוין
2023-03-12
יניב בודק יעיל מקצועי ונעים...מומלץ ביותר!!
וילי אסור
וילי אסור
2023-03-08
יחס אישי מקצועיות שרות מעל המצופה
ברכהחוה אהרון
ברכהחוה אהרון
2022-11-07
אנחנו מבקשים להמליץ בחום רב על חברת אינספקט לבדק בית כחברה מקצועית, אמינה יסודית, בעלת מוניטין וניסיון רב, קשובה לצרכי הדיירים. הדוח שנתקבל היה מפורט מעל המצופה. נשמח להמליץ לכל דורש כאמור בחום רב. יישר כחם !!!
Christian Lior Corpuz
Christian Lior Corpuz
2021-08-10
מאוד יסודי, מקצועי בבדיקה. מרוצה מאוד מהשירות שניתן על ידי אינספקט ופן האישי ממליץ

מעוניינים להיכנס לדירה בבטחון ?

השאירו פרטיכם ואנחנו נעזור לכם

    מעוניינים להיכנס לדירה בבטחון ?

    השאירו פרטים ותוכלו להיות בטוחים

      חברת קידום אתרים אורגני חברת קידום אתרים אורגני
      Call Now Button